image banner
  ĐĂNG NHẬP  
Hỏi - đáp về Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII Nhiệm kỳ 2022 - 2027

          Câu 1: Chủ đề Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 là gì ?

          Trả lời: Chủ đề Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII là: Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển.

          Câu 2: Mục tiêu tổng quát của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 là gì ?

          Trả lời: Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới được Đại hội thông qua đó là: Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.

          Câu 3. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra bao nhiêu chỉ tiêu ? Đó là những chỉ tiêu cụ thể nào ?

          Trả lời: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đề ra 08 chỉ tiêu cơ bản. Gồm các chỉ tiêu cụ thể như sau:

    1. Hằng năm, mỗi cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất 01 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe.

    2. Hằng năm giúp 33.500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 17.000 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh; đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 350 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý.

    3. Đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Hội hỗ trợ 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về được phát hiện tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội.

    4. Hằng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ thêm 05 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc “gia đình 5 có, 3 sạch” (đối với địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu), phấn đấu cả nước giúp được thêm 55.000 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí; mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

    5. Đến cuối nhiệm kỳ, tăng thêm 800.000 hội viên; phấn đấu 100% cơ sở Hội tập hợp được trên 60% phụ nữ mặt tại địa bàn.

    6. Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 100% chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội.

    7. Hằng năm, Hội LHPN cấp trung ương và cấp tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 01 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 01 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội; mỗi Hội LHPN cấp huyện, cấp xã giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý ít nhất 01 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền.

    8. Đến cuối nhiệm kỳ, Hội LHPN cấp trung ương đề xuất thành công ít nhất 05 chính sách, đề án; Hội LHPN cấp tỉnh đề xuất thành công ít nhất 01 chính sách, đề án liên quan đến phụ nữ.

    Câu 4: Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII phát động những phong trào thi đua, cuộc vận động và các khâu đột phá nào trong nhiệm kỳ 2022-2027 ?

    Trả lời:

      Đại hội đã phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nưc thực hiện:

     - Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    - Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

    - Hai khâu đột phá:

    1. Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin.

    2. Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh.

    Câu 5: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm ? Nội dung chính của các nhiệm vụ ?

     `Trả lời: Đại hội đã đề ra 03 nhiệm vụ trọng tâm

    Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

    Nội dung chính của nhiệm vụ:

    - Xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế.

    - Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

    - Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

    Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

    Nội dung chính của nhiệm vụ:

    - Tuyên truyền, vận động, hội viên phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

    - Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.

    - Thực hành dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ chức Hội, hỗ trợ phụ nữ phát huy quyền làm chủ.

    - Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

    Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế.

    Nội dung chính của nhiệm vụ:

    - Phát triển mạng lưới, thu hút hội viên, thành viên.

     `- Nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội các cấp.

    - Xây dựng văn hóa tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành bộ máy cơ quan chuyên trách và hệ thống Hội.

    - Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại.

    Câu 6: Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ đề xuất các chính sách, chương trình cụ thể nào trong nhiệm kỳ 2022-2027?

    * 05 chính sách, đề án:

    - Chính sách chi trả bảo hiểm y tế cho tầm soát một số bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ.

    - Chương trình/ đề án/ chính sách đặc thù bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ khuyết tật, cao tuổi, lao động nữ di cư.

    - Chính sách hoặc đề án hỗ trợ cha mẹ có con dưới 36 tháng tuổi gửi trẻ ở vùng có khu công nghiệp, khu chế xuất, đông lao động di cư nữ.

    - Đề án hỗ trợ Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022 - 2030.

    - Đề án chuyển đổi số trong hệ thông Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2025-2030.

    * 02 chương trình:

    - Chương trình hỗ trợ một triệu phụ nữ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận Chính phủ số.

    - Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và kỹ năng lồng ghép giới cho 3.500 cán bộ nữ.

    Câu 7: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đề ra các nhóm giải pháp cơ bản bản để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra ?

    Trả lời: Đại hội đề ra 04 nhóm giải pháp chung là:

    1. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức

    2. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành

    3. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

    4. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và vận động nguồn lực

    Câu 7: Kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027?

    Trả lời:

     Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII gồm 155/163 uỷ viên, đảm bảo tính kế thừa, liên hiệp, đại diện tiêu biểu cho các lực lượng phụ nữ trong cả nước, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, tâm huyết và cam kết vì sự nghiệp bình đẳng giới, sự phát triển của phụ nữ Việt Nam. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu 31 chị tham gia Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá XIII; 100% Uỷ viên Ban Chấp hành có mặt đã bầu Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội khóa XIII gồm:

     1. Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

    2. Bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

    3. Bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

    4. Bà Trần Lan Phương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

    5. Bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

THÔNG BÁO
VIDEO - CLIP
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 185
  • Trong tuần: 1 528
  • Tất cả: 104374