image banner
  ĐĂNG NHẬP  
THÔNG BÁO
VIDEO
Hội Phụ Nữ với công tác Bảo Vệ Môi Trường và ứng phó với Biến Đổi Khí Hậu
Chức năng, Nhiệm vụ, hệ thống tổ chức

                                       PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA HỘI NHIỆM KỲ (2021 – 2026)

Phong trào thi đua: “Xây dựng người phụ nữ thời đại mới: Có kiến thức, đạo đức, sức khỏe và khát vọng vươn lên, có trách nhiệm với gia đình, Tổ quốc”.

Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới

Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả

Địa chỉ, điện thoại, fax, email của cơ quan:

- Địa chỉ: Số 22 Đường Trường Thi – TP Vinh.

- Điện thoại: 038.3844.192 – Fax: 038.3592.980